Privacy Statement

 

IKAI MUSIC is gevestigd en houdt kantoor in Tilburg, aan de Nieuwlandstraat 47a en is ingeschreven onder KvK-nummer 76727351.

IKAI MUSIC respecteert de privacy van haar klanten en van alle (overige) bezoekers van haar website ikaimusic.com (hierna: de website) en/ of haar evenementen (hierna gezamenlijk: de bezoekers). IKAI MUSIC is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring en draagt er zorg voor dat de persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Persoonsgegevens vraagt IKAI MUSIC alleen indien en zover dat nodig is. Betrokkene is niet verplicht om persoonsgegevens te verstrekken. Voor een goede dienstverlening is de verstrekking van bepaalde persoonsgegevens echter een noodzakelijke voorwaarde. IKAI MUSIC verstrekt persoonsgegevens enkel aan onze gegevensverwerkers en derden (waaronder artiesten) die voor jou ingekochte goederen en/of diensten leveren. IKAI MUSIC gebruikt persoonsgegevens niet zonder instemming om bezoekers iets toe te sturen.
Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Toepasselijkheid

In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door IKAI MUSIC en dit privacy statement heeft alleen betrekking op het gebruik van persoonsgegevens van bezoekers van de website en/of de evenementen.

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps waarnaar IKAI MUSIC op ikaimusic.com en in haar mailings naar verwijst. IKAI MUSIC adviseert bezoekers het privacy beleid van deze derden op de betreffende websites te raadplegen.

 

Welke persoonsgegevens verzamelt IKAI MUSIC?

Bij de aanschaf van tickets voor het Evenement kan de Bezoeker (al dan niet door de betreffende (voor)verkooporganisatie) om persoonsgegevens, zoals naam, (e-mail)adres en telefoonnummer, worden gevraagd, welke gegevens IKAI MUSIC dan van de (voor)verkooporganisatie verkrijgt.

Daarnaast kan IKAI MUSIC persoonsgegevens van Bezoekers/Klanten, zoals bijvoorbeeld naam, (email)adres en telefoonnummer gebruiken, die zij rechtstreeks van Bezoekers verkrijgt in verband met bij IKAI MUSIC geplaatste bestellingen/boekingen via de Website.

 

Waar worden persoonsgegevens van bezoekers voor gebruikt?

IKAI MUSIC gebruikt de gegevens in eerste instantie om de overeenkomsten met klanten/bezoekers zo goed mogelijk uit te kunnen voeren en voor de interne administratie.

Meer specifiek kan IKAI MUSIC persoonsgegevens verzamelen en gebruiken:

  • Ten behoeve van het versturen van de bij IKAI MUSIC gekochte tickets en/of producten aan de juiste persoon;
  • Ten behoeve van het afhandelen van uw betaling;
  • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • Om bezoekers, bijvoorbeeld via een nieuwsbrief van IKAI MUSIC, dan wel betreffende artiest, te (laten) informeren over wijzigingen met betrekking tot tickets en/of over door IKAI MUSIC georganiseerde concerten en (andere) evenementen;
  • Om u te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Om contact op te nemen voor toekomstige events, producten of diensten;
  • Ten behoeve van het aangaan, onderhouden en verbeteren van de (contractuele) relatie met haar (potentiële) klanten;
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren.

De gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven en bij voorbeeld ook niet voor geautomatiseerde besluitvorming (zoals profilering). Indien gevraagde gegevens niet worden verstrekt, zal IKAI MUSIC met bezoekers/klanten niet contracteren, respectievelijk nieuwsbrieven toesturen.

Eventuele back-ups van de opgeslagen gegevens die gemaakt worden door IKAI MUSIC ten behoeve van het optimaal functioneren van de systemen, worden uitsluitend gebruikt voor het herstellen van de systemen bij een storing.

 

Bewaartermijn

IKAI MUSIC bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten en in ieder geval niet langer dan vijf jaar nadat de overeenkomst is beëindigd, tenzij dit noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

 

Delen en doorgifte van gegevens

IKAI MUSIC is bevoegd om de gegevens van een Bezoeker te delen met aan IKAI MUSIC gelieerde ondernemingen, moeder-, en zusterbedrijven, en aan partijen die IKAI MUSIC inschakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening.

Omdat IKAI MUSIC bij haar dienstverlening gebruik maakt van derden (bijvoorbeeld artiesten), die in opdracht van IKAI MUSIC producten of diensten leveren, waarbij (tenzij anders aangegeven) persoonsgegevens van Bezoekers kunnen worden gebruikt, kan IKAI MUSIC die gegevens in dat verband ook aan deze derden verstrekken.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

IKAI MUSIC gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Sociale netwerken

Op de website staan knoppen die zijn gekoppeld aan sociale netwerken zoals Facebook, Twitter en Instagram. Via de knoppen kunnen de betreffende sociale netwerken cookies plaatsen. De betreffende sociale netwerken zijn verantwoordelijk voor het gebruik en de verstrekking van gegevens die op deze manier worden gebruikt. Hiervoor zijn privacy verklaringen van de betreffende sociale netwerken van toepassing.

 

Inzage en correctie en intrekking toestemming

Bezoekers kunnen IKAI MUSIC via het e-mailadres info@ikaimusic.com schriftelijk verzoeken om inzage in, correctie en/ of verwijdering van diens persoonsgegevens of een gegeven toestemming in te trekken. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele correcties worden verwerkt. De bezoeker dient ervoor te zorgen dat IKAI MUSIC over de juiste persoonsgegevens beschikt.

 

Klachtrecht

Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan IKAI MUSIC of aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Geen doorgifte gegevens buiten de Europese Unie

IKAI MUSIC zal persoonsgegevens van bezoekers niet doorgeven buiten de Europese Unie.

 

Beveiligen

IKAI MUSIC neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Mocht de Bezoeker de indruk hebben dat diens gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als de Bezoeker meer informatie wenst over de beveiliging van door IKAI MUSIC verzamelde persoonsgegevens, kan contact worden opgenomen met info@ikaimusic.com.

 

Wijzigingen

IKAI MUSIC behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. De bezoekers worden geadviseerd om met regelmaat het privacy beleid te bestuderen ten aanzien van wijzigingen. Als die wijzigingen wezenlijk zijn, zal IKAI MUSIC de bezoekers hiervan duidelijk op de hoogte brengen.

Indien bezoekers na het lezen van dit privacy statement toch nog vragen en/of opmerkingen hebben, laat het IKAI MUSIC dan weten via info@ikaimusic.com.