Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

 1. IKAI MUSIC
  IKAI MUSIC treedt op als het boekingsbureau, management en vertegenwoordiger van de artiest, act, band/ facilitaire dienst;
 2. De Opdrachtgever
  De Opdrachtgever is degene die IKAI MUSIC een opdracht verstrekt voor het contracteren van één of meerdere artiesten en/of musici en/of technici, het organiseren van een evenement of een onderdeel hiervan, het verhuren van faciliteiten, etc.;
 3. Artiest
  Als ‘Artiest’ wordt aangemerkt degene die als zodanig uitvoerend optreedt. Te denken valt aan popmuzikanten, orkestmusici, acteurs, dansers, mimespelers, conferenciers, goochelaars, clowns, acrobaten, buiksprekers, poppenspelers, enz. De term podiumkunstenaar wordt ook wel gebruikt en dekt dezelfde lading als het begrip artiest;
 4. Meerwerk
  Alle wijzigingen/aanvullingen in, op of voortvloeiende uit de met de Opdrachtgever gesloten overeenkomst, waardoor IKAI MUSIC en/of de door haar ingeschakelde derden meer werkzaamheden moeten verrichten en/of hogere (on)kosten moeten maken;
 5. Rider
  De speciale – aanvullende – bepalingen met betrekking tot de prestaties van de artiest, evenals met de aard van de gecontracteerde prestaties, welke bepalingen onlosmakelijk verbonden zijn met de overeenkomst;
 6. Uitkoopsom
  Een van te voren afgesproken garantie bedrag wat niet zal worden aangepast;
 7. Optreden
  Onder ‘optreden’ wordt verstaan het leveren van een in enigerlei mate integrale artistieke prestatie, die bestemd is om hetzij onmiddellijk, hetzij middellijk, door publiek te worden beluisterd en/of bezien;
 8. Priklijst
  De schriftelijke uiteenzetting hoe de act versterkt moet worden, bij welk instrument welke microfoon geplaatst moet worden, wat met welk kanaal op de mengtafel moet corresponderen, wat er via de monitoring hoorbaar moet zijn, etc.;
 9. Stageplan
  De schriftelijke uiteenzetting hoe het optreden c.q. de act staat opgesteld op het podium.

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomsten

 • Alle aanbiedingen, zowel schriftelijk als mondeling, van IKAI MUSIC zijn steeds vrijblijvend. Alle aanbiedingen gelden zeven dagen of zolang schriftelijk is overeengekomen.
 • De aanbieding wordt een definitieve overeenkomst wanneer de opdrachtgever mondeling, dan wel per post, dan wel per e-mail de boeking bevestigd bij IKAI MUSIC. Op dit moment wordt de wederpartij door IKAI MUSIC ook bevestigd en is een overeenkomst tot stand gekomen.
 • IKAI MUSIC zal de overeenkomst schriftelijk vastleggen en zo spoedig mogelijk aan de Opdrachtgever doen toekomen. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat deze overeenkomst omgaand, doch binnen een termijn van 5 (vijf) dagen na ontvangst volledig ondertekend in het bezit is van IKAI MUSIC.
 • Indien de Opdrachtgever niet binnen 5 (vijf) dagen na ontvangst van de overeenkomst deze heeft ondertekend en heeft geretourneerd, heeft IKAI MUSIC, behoudens recht op nakoming, het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder hierdoor schadeplichtig te worden, mits zulke binnen een redelijke termijn per post of per e-mail aan Opdrachtgever wordt medegedeeld.
 • Meerwerk wordt afzonderlijk in rekening gebracht. Meerwerk wordt berekend op grondslag van de bij het aangaan van de overeenkomst gestelde condities. Minderwerk wordt slechts verrekend indien IKAI MUSIC daarmee expliciet van tevoren schriftelijk heeft ingestemd.

Artikel 3 Rechten en plichten van de Opdrachtgever

 • De Opdrachtgever zal in verband met het optreden zorgdragen voor correcte afdracht van verschuldigde muziekauteursrechten. De auteursrechten heffing door de BUMA/STEMRA alsmede alle andere financiële verplichtingen ter verwezenlijking van dit optreden, voorzien en onvoorzien, komen voor rekening van opdrachtgever.
 • De Opdrachtgever heeft het recht om naam, logo, afbeelding en biografische gegevens van de Artiest in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst te gebruiken voor de promotie van het optreden.
 • De Opdrachtgever is tegenover de Artiest verplicht om in verband met het optreden en al hetgeen daarmee samenhangt, alle regelgeving op het gebied van veiligheid en arbeidsomstandigheden, in acht te nemen.
 • De Opdrachtgever zal zorgdragen voor alle benodigde vergunningen en verzekeringen, die voor een veilig en goed verloop van het optreden van de Artiest zorgen.
 • De opdrachtgever garandeert dat, in het geval van een openlucht optreden, een podium aanwezig is en dat dit podium deugdelijk, afgeschermd en overdekt is, opdat de weersomstandigheden redelijkerwijs geen schade kunnen toebrengen aan de betrokkenen en/of eigendommen van de artiest, toeleverancier en/of IKAI MUSIC.
 • De opdrachtgever garandeert dat, de artiest de afstand tussen kleedkamer en podium ongestoord en veilig kan afleggen.
 • De opdrachtgever garandeert, dat er voor de artiest een nette en afsluitbare kleedkamer aanwezig is, in ieder geval voorzien van de benodigde wasgelegenheid, schone en deugdelijke sanitaire voorzieningen, voldoende tafels en stoelen, spiegel en noodzakelijke verwarming.
 • De opdrachtgever garandeert dat, indien blijkt dat de populariteit van de artiest op de datum van het evenement aanzienlijk is gestegen ten opzichte van het tijdstip van het aangaan van de overeenkomst, eventueel nadere aangepaste veiligheidsmaatregelen worden genomen, bij gebreke waarvan IKAI MUSIC gerechtigd is het betreffende optreden te annuleren zonder hierdoor schadeplichtig te worden.
 • De opdrachtgever garandeert dat, indien de artiest gebruik maakt van riders en deze door de artiest vóór het sluiten van de overeenkomst met IKAI MUSIC van toepassing zijn verklaard op het optreden, deze riders ook door de opdrachtgever zullen worden nageleefd. IKAI MUSIC zal in het voorkomende geval opdrachtgever omgaand informeren over de door de artiest gehanteerde riders.
 • De catering moet voldoen aan de eisen zoals zijn vastgelegd in de bij de overeenkomst gevoegde rider, welke een integraal onderdeel van de overeenkomst vormt.
 • Het licht en geluid van het optreden moet voldoen aan de eisen zoals zijn vastgelegd in de bij de overeenkomst gevoegde technische rider, welke een integraal onderdeel van de overeenkomst vormt.
 • Het podium dient voor aanvang, tijdens en na het optreden goed bereikbaar zijn per voertuig. Dat wil zeggen dat er een verharde ondergrond aanwezig is of voorzien is van harde ijzeren platen tot 10 meter loopafstand van het podium.
 • De opdrachtgever garandeert dat de artiest en zijn medewerkers, die noodzakelijk aanwezig moeten zijn bij het optreden, recht heeft op een gratis eenvoudige maaltijd, indien diens deelname aan het evenement langer dan 4 (vier) uur duurt.
 • De Opdrachtgever, en uitsluitend deze, is aansprakelijk te houden voor het niet mogen plaatsvinden van livemuziek.
 • De Opdrachtgever verklaard bekend te zijn met de prestatie, presentatie en het repertoire van de Artiest en verleent de Artiest volledige artistieke vrijheid.
 • De Opdrachtgever zal de Artiest niet verplichten tot interviews of enige andere vorm van promotie zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Artiest of zijn management.
 • Het maken van beeld- en/of geluidsopnamen is slechts toegestaan na vooraf verkregen schriftelijke toestemming van IKAI MUSIC.

Artikel 4 Rechten en plichten van de Artiest

 • De Artiest zal in verband met het optreden zorgdragen voor het vervoer van de Artiest en voor de instrumenten van de Artiest.
 • De artiest is verplicht ruim van te voren aanwezig te zijn, met alle zaken die voor het optreden nodig zijn, tenzij vooraf anders schriftelijk is overeengekomen.
 • Artiest verplicht zich te houden aan de voorschriften, instructies en aanwijzingen van Opdrachtgever en verplicht zich naar beste kunnen op te treden, met uitsluiting van de in art. 2 lid 4 en 5 gestelde vrijheden.
 • De Artiest is volledig vrij in het bepalen van de samenstelling van de band en het te spelen repertoire.
 • De Artiest behoudt alle artistieke vrijheid op het podium.
 • De Artiest zal op verzoek van de Opdrachtgever, voor zover voor handen, het logo, een foto en biografische bijzonderheden van de Artiest voor promotioneel gebruik aan de Opdrachtgever doen toekomen.
 • De Artiest, zijn crew, band en/of management heeft het recht op 2 consumpties per persoon per uur aanwezig, naast voldoende drinkwater gedurende het optreden.
 • De Artiest heeft het recht een gastenlijst te leveren, waarop personen staan vermeld die door IKAI MUSIC dan wel artiest zijn uitgenodigd het optreden gratis bij te wonen. Deze personen hebben indien van toepassing ook toegang tot kleedkamer en backstage, dit in overleg met artiest.
 • De Artiest heeft het recht om deze overeenkomst zonder tot enige (schade) vergoeding gehouden te zijn aan de Opdrachtgever op te zeggen indien de veiligheid van de Artiest, zijn crew, band en/of management bij het optreden niet is gewaarborgd. In dat geval zal de Opdrachtgever desalniettemin de volledige gage, zoals bepaald in artikel 3, aan de Artiest verschuldigd zijn.
 • Indien Artiest op weg naar de in artikel 2 genoemde zaal moeilijkheden ondervindt, van welke aard dan ook, waardoor de mogelijkheid ontstaat dat zij niet op tijd in de zaal van optreden aanwezig kan zijn, dient Artiest, tenzij de omstandigheden dit beletten, onverwijld Opdrachtgever te waarschuwen. Artiest zal onmiddellijk maatregelen nemen teneinde z.s.m. op de plaats van bestemming te kunnen arriveren. Opdrachtgever behoudt zich te allen tijde het recht voor de wagen in geval van autopech te laten controleren op deugdelijkheid door de ANWB. De kosten hiervan komen voor rekening van de in het ongelijk gestelde partij.
 • De Artiest behoudt zich het recht om deze overeenkomst zonder tot enige (schade-) vergoeding gehouden te zijn tot uiterlijk één (1) dagen voor de datum van het optreden aan de Opdrachtgever op te zeggen, indien de Artiest door een radio- of tv-optreden op bedoelde datum aantoonbaar verhinderd is om het optreden te verzorgen, met dien verstande, dat, indien door de Opdrachtgever gewenst en uiterlijk één (1) week na de oorspronkelijke datum van het optreden schriftelijk aan de Artiest kenbaar gemaakt, partijen alsdan in goed overleg een datum binnen zes (6) maanden na de oorspronkelijke datum zullen vaststellen, waarop het optreden alsnog, onder gelijke condities, zal plaatsvinden. Indien het televisieoptreden of het optreden in het buitenland niet doorgaat, is de Artiest verplicht opdrachtgever hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Opdrachtgever heeft dan het recht, maar niet de verplichting, Artiest alsnog te verplichten tot nakoming van de overeenkomst.
 • In het geval zich een situatie voordoet zoals hiervoor in artikel 4 lid 11 is omschreven, dan wel de desbetreffende artiest door ziekte en/of overmacht niet in staat is tijdens het evenement op te treden, heeft IKAI MUSIC het recht het desbetreffende optreden door een andere gelijkwaardige artiest te (doen) vervangen, waarbij de eventuele in redelijkheid te maken extra kosten voor rekening komen van de Opdrachtgever, zonder dat dit de Opdrachtgever het recht geeft de overeenkomst met IKAI MUSIC (gedeeltelijk) te annuleren.
 • De Artiest is niet aansprakelijk te stellen voor het niet mogen uitvoeren van het optreden volgens de regelgeving van de overheid.
 • In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Artiest op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5 Betaling

 • Ten behoeve van de betaling ontvangt opdrachtgever een factuur uit naam van IKAI MUSIC.
 • Tenzij uitdrukkelijk anders van tevoren schriftelijk is overeengekomen, dient betaling door de opdrachtgever te geschieden uiterlijk 14 (veertien) dagen na datum van het optreden. De opdrachtgever heeft in geen enkel geval recht op verrekening en/of opschorting.
 • Indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan is deze van rechtswege in verzuim. IKAI MUSIC heeft dan het recht om zonder nadere aankondiging van de opdrachtgever in rechte nakoming te vorderen.
 • Bij niet, niet volledige of niet tijdige betaling is de opdrachtgever voor iedere maand over het aan IKAI MUSIC verschuldigde bedrag een rente verschuldigd gelijk de wettelijke rente, verhoogd met een contractuele rente van 4 (vier) procent, waarbij een gedeelte van de maand bij de berekening als een gehele maand wordt aangemerkt. Daarnaast is de opdrachtgever in dat geval aan IKAI MUSIC tevens de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke vijftien procent bedragen over het verschuldigde, doch met een minimum van € 300,00 (driehonderd euro).
 • Onverminderd het vorenstaande is de opdrachtgever gehouden alle andere door IKAI MUSIC in redelijkheid te maken kosten, waaronder mede inbegrepen alle juridische kosten verband houdende met de incasso, te vergoeden.
 • In het geval er meer dan één opdrachtgever is, is ieder der opdrachtgevers tegenover IKAI MUSIC voor de volledige betaling van het factuurbedrag hoofdelijk aansprakelijk.
 • IKAI MUSIC is steeds gerechtigd de opdrachtgever te verzoeken genoegzame zekerheid te stellen voor de nakoming van diens betalingsverplichtingen. De opdrachtgever is steeds gehouden de gevraagde zekerheid op eerste verzoek van Artist Agency Nederland te verschaffen.
 • De opdrachtgever verplicht zich ten opzichte van IKAI MUSIC nimmer direct betalingen te verrichten aan de desbetreffende toeleverancier en/of artiest, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 6 Annulering

 • De wederpartij dient gehele of gedeeltelijke annulering van de met IKAI MUSIC gesloten overeenkomst direct per aangetekend schrijven aan IKAI MUSIC mede te delen.
 • In het geval de opdrachtgever de met IKAI MUSIC gesloten overeenkomst annuleert is de opdrachtgever, naast een eventuele schadevergoeding, tevens 50% van de overeengekomen uitkoopsom jegens IKAI MUSIC verschuldigd.
 • De opdrachtgever vrijwaart IKAI MUSIC volledig voor iedere aanspraak van de artiest, toeleverancier en/of derde, welke voortvloeit uit de gehele of gedeeltelijke annulering van de overeenkomst.

Artikel 7 Verhindering van Artiest

 • Indien de Artiest is verhinderd als gevolg van ziekte, een noodgeval, een belangrijke verplichting of beroepsmatige verantwoordelijkheid of andere onvoorziene omstandigheden zal IKAI MUSIC:

a) in overleg met de Opdrachtgever het optreden verplaatsen naar een andere datum;

b) in overleg met de Opdrachtgever voor een vervang(st)er zorg dragen, waarbij de eventuele meer- of minderprijs met de Opdrachtgever vooraf zal worden overlegd;

c) indien IKAI MUSIC en de Opdrachtgever geen overeenstemming bereiken, de overeenkomst ontbinden onder restitutie van eventueel betaalde voorschotten.
IKAI MUSIC is jegens de Opdrachtgever niet gehouden tot vergoeding van schade die de Opdrachtgever zal lijden als gevolg van verhindering van de Artiest.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 • De Opdrachtgever verklaart hierbij dat de IKAI MUSIC, de artiest, zijn crew, band en/of management op geen enkele wijze verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor gedrag, schade en/of verwondingen veroorzaakt door personen verbonden aan de Opdrachtgever en/of personen verbonden aan de zaal en/of personen uit het aanwezige publiek. De Opdrachtgever neemt hierbij alle verantwoordelijkheid voor enigerlei schade aan personen en/of eigendommen die mogelijk ontstaat gedurende het optreden van de Artiest (vanaf load-in tot load-out).
 • De Opdrachtgever is aansprakelijk voor iedere schade die aan de Artiest, zijn crew, band, management of goederen in eigendom als ingehuurd (zoals, maar niet beperkt tot instrumenten en geluidsapparatuur), zou worden toegebracht door Opdrachtgever, zijn werknemers, medewerkers en/of opdrachtnemers en/of het publiek. Indien opdrachtgever bepaalde verplichtingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst overdraagt aan derden, blijft opdrachtgever primair verantwoordelijk voor de uitvoering van deze verplichtingen. Opdrachtgever zal derden voorzien van een kopie van de primaire overeenkomst, inclusief alle betreffende stukken en riders. Betaling vindt plaats binnen een maand nadat de schade is toegebracht.
 • IKAI MUSIC is tegenover de Opdrachtgever niet aansprakelijk in geval van verlies, diefstal en/of beschadiging van aan de Opdrachtgever toebehorende gelden en/of zaken, gedurende het optreden.

Artikel 9 Wanprestatie

 • Indien één der Partijen tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, kan de andere Partij hem in gebreke stellen. De ingebrekestelling geschiedt schriftelijk per aangetekende brief, waarbij aan de nalatige Partij een redelijke termijn wordt gegund om alsnog haar verplichtingen na te komen. Deze termijn is een fatale termijn. Indien nakoming binnen deze termijn uitblijft, is de nalatige Partij in verzuim. De andere Partij is bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.
 • Indien de Opdrachtgever het optreden afzegt of uitstelt, of anderszins in gebreke blijft, zonder dat er sprake is van Overmacht, zal Opdrachtgever per ommegaande (doch voor de datum van het geplande optreden) een schadevergoeding betalen aan Artiest gelijk aan de overeengekomen uitkoopsom. Deze vergoeding wegens wanprestatie is terstond, zonder nadere ingebrekestelling, opeisbaar. Aan de Artiest zal geen verplichting met betrekking tot een vervangend optreden worden opgelegd.
 • Indien het optreden geen doorgang kan vinden omdat de Artiest in gebreke blijft, zonder dat er sprake is van Overmacht zal een eventueel betaalde overeengekomen uitkoopsom aan de Opdrachtgever worden teruggestort. De Artiest zal behulpzaam zijn bij het zoeken naar een eventuele vervangende act.
 • De kosten van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, waaronder in ieder geval begrepen zijn incassokosten en kosten van rechtskundige bijstand, gemaakt in verband met de niet-nakoming en/of overtredingen door de Partij die in gebreke blijft, zijn voor rekening van die Partij, met uitzondering van de ingevolge een rechtelijke beslissing door de andere Partij te betalen proceskosten.

Artikel 10 Overmacht

 • Van eventuele Overmacht stellen de Artiest en de Opdrachtgever elkaar per aangetekend schrijven op de hoogte, onder vermelding van de oorzaak, de aard en de te verwachten duur van de overmacht en de bepalingen van de overeenkomst die als gevolg daarvan niet kunnen worden nagekomen.
 • Er is sprake van Overmacht indien het optreden onmogelijk dan wel onuitvoerbaar is door ziekte, ongeval, toedoen of regelgeving van de overheid, burgerlijke onrust, staking, terrorisme, molest, mobilisatie, epidemie, natuurrampen, onderbreking of vertraging van het vervoerssysteem, oorlogscondities of een noodsituatie, of welke andere oorzaak duidelijk buiten zeggenschap van de Artiest of de Opdrachtgever om.
 • Overmacht heeft een opschortende werking en er zal bij geen der beide Partijen een vordering gelegd worden van geleden schade. Aan de Artiest zal geen verplichting met betrekking tot een vervangend optreden worden opgelegd. In geval van ziekte heeft de Opdrachtgever het recht op een doktersverklaring. De Artiest zal behulpzaam zijn bij het zoeken naar een eventuele vervangende act.
 • Het niet verkrijgen van enige noodzakelijke vergunning of ontheffingen aan de zijde van de opdrachtgever levert voor de opdrachtgever géén overmacht op.
 • In het geval van overmacht zullen alle reeds gemaakte kosten ten behoeve van het optreden voor eigen rekening zijn. Partijen vrijwaren elkaar van iedere aanspraak ter zake.

Artikel 11 Toepasselijk recht en geschillen

 • Deze algemene voorwaarden en iedere overeenkomst die tussen de klant en IKAI MUSIC bestaat en/of tot stand komt, worden uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht.
 • Indien er een geschil ontstaat met betrekking tot deze overeenkomst of met betrekking tot al hetgeen daarmee verband houdt of daaruit voortvloeit, zal IKAI MUSIC en de Opdrachtgever in eerste instantie in overleg met elkaar treden over mogelijke oplossingen.
 • Alle geschillen die uit hoofde van de overeenkomst tussen IKAI MUSIC en de klant mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van elke andere rechter worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement waar IKAI MUSIC is gevestigd, nadat is gebleken dat het geschil niet in overleg en niet met behulp van een mediator is op te lossen.

Artikel 12 Nietigheid van bepalingen

 • De nietigheid van een bepaling in de Algemene Bepalingen heeft niet tot gevolg dat de Algemene Bepalingen of de overeenkomst in haar geheel nietig is.
 • Het niet nemen door een Partij van enige actie in geval van wanprestatie ter zake van enige bepaling van deze overeenkomst door een andere Partij of het toestaan of gedogen van een afwijking van enige bepaling van de Algemene Bepalingen of de overeenkomst, zal niet worden beschouwd als afstand van recht.
 • Indien één of meer bepalingen van de Algemene Bepalingen in rechte onverbindend wordt verklaard of om welke reden dan ook anderszins onverbindend mocht blijken te zijn, zal daardoor de geldigheid en kracht van de overige bepalingen van de Algemene Bepalingen en/of de overeenkomst onverminderd in stand blijven. In een dergelijk geval zullen partijen in overleg treden teneinde de niet verbindende bepalingen te vervangen door bepalingen die wel verbindend zijn, doch die zo min mogelijk afwijken van de onverbindend geachte bepaling, mede gelet op het doel en de strekking van die bepalingen en van de Algemene Bepalingen en de overeenkomst.

Artikel 13 Slotbepalingen

 • Aanvullingen op en wijzigingen van een overeenkomst tussen IKAI MUSIC en de klant gelden uitsluitend indien schriftelijk overeengekomen en door alle partijen ondertekend.
 • Niet alleen IKAI MUSIC maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van de opdrachtgever zijn ingeschakeld kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
 • Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.
 • Deze algemene voorwaarden blijven van kracht indien IKAI MUSIC geheel of gedeeltelijk van naam, rechtspersoon of samenstelling verandert.
 • De Opdrachtgever verklaart door geen enkele verplichting verhindert te zijn deze overeenkomst met de Artiest te sluiten en na te komen.
 • IKAI MUSIC is gerechtigd de bepalingen van deze algemene voorwaarden te wijzigen.